do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Menu podmiotowe/Praca w Urzędzie/Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor

OA.110.19.2.2014

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
ul. Piłsudskiego 43, 06 - 500 Mława
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 1. Stanowisko i warunki pracy:
  • Podinspektor w Dziale Organizacyjno - Administracyjnym,
  • ilość wolnych miejsc w pełnym wymiarze czasu pracy: - 1 etat,
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę zawartej na czas określony - 6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas określony,
  • pakiet socjalny,
  • praca administracyjno - biurowa przy użyciu urządzeń tj. komputer (powyżej 4 godzin), drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów,
  • praca wykonywana w większości w pozycji siedzącej.
  1. Wymagania niezbędne:
   1. posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,
   2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   5. posiada nieposzlakowaną opinię,
   6. posiada wykształcenie wyższe,
   7. posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy,
   8. posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
   9. posiada znajomość przepisów ustawy z dnia z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
   10. posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
   11. posiada znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
   12. posiada przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. komunikatywność, uczciwość, kultura osobista,
   2. umiejętność obsługi komputera, umiejętność sporządzania pism urzędowych oraz korzystania z zasobów internetu,
   3. umiejętności intepersonalne w zakresie współpracy z klientem w ramach wykonywanych zadań na stanowisku pracy,
   4. posiadanie ogólnych predyspozycji, takich jak:
    • umiejętność współdziałania w zespole,
    • umiejętność dobrej organizacji pracy,
    • odpowiedzialność, życzliwość i bezstronność,
    • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
   5. znajomość obsługi SI SYRIUSZ - moduł KADRY,
   6. znajomość obsługi programu PSZe-DOK,
   7. posiada znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu,
  2. zarządzanie danymi dot. składników płacy pracowników,
  3. kontrola dyscypliny pracy,
  4. prowadzenie spraw związanych z okresową oceną kwalifikacyjną pracowników samorządowych,
  5. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  6. opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dot. pracowników urzędu,
  7. przygotowywanie materiałów pomocniczych dla sprawozdawczości sporządzonej przez Dział Finansowo - Księgowy,
  8. współpraca z działem Finansowo - Księgowym,
  9. organizowanie i prowadzenie dokumentacji oraz sprawozdawczości dotyczącej szkoleń pracowników Urzędu,
  10. organizowanie i prowadzenie dokumentacji naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
  11. opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych Urzędu,
  12. obsługa Powiatowej Rady Rynku Pracy,
  13. prowadzenie postępowań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w ramach zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną,
  14. obsługa i prowadzenie Archiwum Zakładowego,
  15. obsługa sekretariatu Urzędu,
  16. współpraca z Radcą Prawnym Urzędu,
  17. współpraca z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną.
  18. wykonywanie innych poleceń służbowych Dyrektora, jego Zastępcy oraz Kierownika Działu.
 3. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny, opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  2. życiorys zawodowy (CV), opatrzony klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik Nr 1 do ogłoszenia),
  4. oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (załącznik Nr 2 do ogłoszenia):
   • o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
   • o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
  6. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia),
  7. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe itp.),
  8. referencje, opinie lub oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

   Wszystkie składane dokumenty powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu październiku 2014 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6 %.
 5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz jego adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) i dopiskiem:

   „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie - Podinspektor”.

  2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 17 listopada 2014 roku do godz. 13.00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie przy ulicy Piłsudskiego 43, 06-500 Mława (pokój Nr 21, I piętro) lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Piłsudskiego 43, 06 - 500 Mława (liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu).

   Termin uważa się za zachowany jeśli dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do dnia 17.11.2014r. do godz. 13.00.

   Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Informacja o wyniku naboru:

  Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczanie na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pup.mlawa.pl w zakładce ogłoszenia o naborze.

Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Witold Żerański
Mława, dnia 05 listopada 2014 r.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie kandydata złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego

kategoria: Ogłoszenia o pracy w PUP [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor.pdf 2014-11-05 15:32:59 2.01MB pobierz plik: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor.pdf
docx Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Ogłoszenia.docx 2014-10-16 09:10:57 17.08KB pobierz plik: Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Ogłoszenia.docx
 • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2018-02-02 12:18:47
 • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2018-02-02 12:50:06
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: