do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Menu podmiotowe/Praca w Urzędzie/Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor

OA.110.1.2.2020                                                                                                                                                                                                                    OGŁOSZENIE

O  NABORZE NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

DYREKTOR 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Stanowisko

- Inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Organizacyjno - Administracyjnych

- ilość wolnych miejsc w pełnym wymiarze czasu pracy  - 1 etat,     

 

II.    1. Wymagania niezbędne:

a)    posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

e)   posiada nieposzlakowaną opinię,

f)    posiada  wykształcenie wyższe,

g)   posiada przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia.

h)   posiada prawo jazdy kat. B,  

i)    posiada uprawnienia: Świadectwo Kwalifikacyjne E - uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

j)    posiada ukończony kurs uprawniający do prowadzenia archiwum zakładowego

 

III.  Wymagania dodatkowe:    

a)   posiada znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zmianami), 

b)    posiada uprawnienia niezbędne do prowadzenia samochodu służbowego,  

c)    komunikatywność, uczciwość, kultura osobista,

d)    umiejętność obsługi komputera,  

e)    umiejętności interpersonalne w zakresie współpracy w zespole  w ramach wykonywanych zadań,  

f)    samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

g)    znajomość obsługi programu SI SYRIUSZ oraz programu PSZ e-DOK.  

 

IV.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Administrowanie majątkiem urzędu w tym utrzymywanie lokali, pomieszczeń, sprzętu we właściwym stanie technicznym, sporządzanie okresowych harmonogramów robót konserwacyjnych, prowadzenie spraw dot. OC, stanu bhp i ppoż w urzędzie,

- Zabezpieczenie pracowników urzędu w środki techniczno-biurowe i sprzęt biurowy, 

- Konserwacja sprzętu biurowego, maszyn i urządzeń, zapewnienie właściwego funkcjonowania sprzętu łączności,

- Obsługa środków transportu będących własnością urzędu,

- Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu, w tym opracowywanie projektów planów remontów i nadzór nad ich realizacją,

- Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych, 

- Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Urzędu, 

- Obsługa systemu antywłamaniowego PUP (zabezpieczanie i odbezpieczanie budynku), kontakt z   firmą monitorującą, 

- Kierowanie samochodem służbowym.

- Współpraca z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych w zakresie zadań realizowanych przez komórkę organizacyjną.


 V.  Warunki pracy na danym stanowisku: 

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

-  praca administracyjno - biurowa przy użyciu urządzeń tj. komputer (powyżej 4 godzin), drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, praca w terenie,

-   praca wykonywana w większości w pozycji siedzącej.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:         

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu grudniu  2019 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6 %. 

 

VII.   Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny, opatrzony klauzulą „Na podstawie art. 7. Ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Mławie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

2)     Życiorys zawodowy (CV), opatrzony klauzulą „Na podstawie art. 7. Ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Mławie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

3)    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia).

4)    Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia)

5)   Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
6)     Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).

7)     Zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie.
8)     Kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe itp.).
9)    Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia).  

10)   Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym  (Załącznik Nr 4 do ogłoszenia).

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

VIII.    Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz jego adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie -  Inspektor”.
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 24 stycznia 2020 roku do godz. 13.00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie  przy ulicy Wyspiańskiego 7,  06-500  Mława (pokój Nr 101, I piętro)  lub  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, 06 - 500 Mława  (liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu). Termin uważa się za zachowany jeśli dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 13.00. 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.      Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczanie na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.pup.mlawa.pl w zakładce praca/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy.

Mława, dnia 13 stycznia 2020 r.       

        
Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym 

Załącznik Nr 3  -  Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 4 - Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie o naborze - inspektor.pdf 2020-01-13 4.54MB pobierz plik: ogłoszenie o naborze - inspektor.pdf
pdf załącznik nr 1.pdf 2020-01-13 1.06MB pobierz plik: załącznik nr 1.pdf
pdf załącznik nr 2.pdf 2020-01-13 0.95MB pobierz plik: załącznik nr 2.pdf
pdf załącznik nr 3.pdf 2020-01-13 890.5KB pobierz plik: załącznik nr 3.pdf
pdf załącznik nr 4.pdf 2020-01-13 1.39MB pobierz plik: załącznik nr 4.pdf
  • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
  • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2020-01-13 15:28:25
  • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2020-01-13 15:30:19
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji: