do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Menu podmiotowe/Praca w Urzędzie/Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pośrednik pracy stażysta

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - pośrednik pracy stażysta

OA.110.2.2.2020

OGŁOSZENIE

O  NABORZE NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

DYREKTOR 

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

I.    Stanowisko

- Pośrednik pracy stażysta      

- ilość wolnych miejsc w pełnym wymiarze czasu pracy  - 1 etat,

II.   Wymagania niezbędne:

a)    posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,

b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

d)   posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 

e)   posiada nieposzlakowaną opinię, 

f)    posiada  wykształcenie wyższe, 

g)   posiada znajomość przepisów prawa w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w szczególności ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zmianami), 
III.  Wymagania dodatkowe:    

a)    posiada przynajmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w Publicznych Służbach Zatrudnienia

b)    komunikatywność, uczciwość, kultura osobista,

c)    umiejętność obsługi komputera,  

d)    umiejętności intepersonalne w zakresie współpracy w zespole  w ramach wykonywanych zadań,  

e)    samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

f)     znajomość obsługi programu SI SYRIUSZ oraz programu PSZe-DOK.  


IV.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a. Realizacja zadań ustawowych Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o obowiązujące standardy realizacji usług rynku pracy.

b. Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z osobami zarejestrowanymi, przygotowywanie i przekazywanie tym osobom informacji o propozycjach odpowiedniej pracy lub innej pomocy oraz kierowanie do pracodawców krajowych w przypadku posiadania propozycji odpowiedniej pracy.

c. Prowadzenie kart osób poszukujących pracy.

d. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

e. Stała współpraca z klientem indywidualnym, tj. osobami zarejestrowanymi, w zakresie pomocy określonej w ustawie w ramach pełnionej funkcji doradcy klienta.

f. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.

g. Bezpośredni kontakt pośrednika pracy- stażysty  z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia propozycji pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

h. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.

i. Prowadzenie banku danych o pracodawcach.

j. Obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy.

k. Organizowanie i obsługa giełd i targów pracy oraz innych usług z zakresu rynku pracy, realizowanych przez PUP.

l. Współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku.

m. Przygotowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie przydzielonych kompetencji.

n. Sporządzanie okresowych analiz, raportów oraz sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań.

o. Monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy.

p. Współpraca z instytucjami rynku pracy, z organami administracji rządowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, zarządami funduszy celowych, organizacjami pozarządowymi i fundacjami oraz innymi partnerami działającymi na rynku pracy na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji bezrobotnych w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

q. Współpraca z partnerami rynku pracy w celu tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększania zatrudnienia.

r. Popularyzacja usług i instrumentów rynku pracy.

s. Inne zadania zlecone związane z aktywizacją zawodową realizowaną przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie.

 V.  Warunki pracy na danym stanowisku: 

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 

- praca administracyjno - biurowa przy użyciu urządzeń tj. komputer (powyżej 4 godzin), drukarka, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów, praca w terenie,

- praca wykonywana w większości w pozycji siedzącej.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia tj. w m-cu grudniu  2019 roku, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6 %. 

VII.   Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny, opatrzony klauzulą „Na podstawie art. 7. Ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Mławie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

2)     Życiorys zawodowy (CV), opatrzony klauzulą „Na podstawie art. 7. Ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Powiatowy Urząd Pracy w Mławie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Pośrednik pracy - stażysta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

3)    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik Nr 1 do ogłoszenia).

4)    Oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia). 

5)   Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.
6)     Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia).

7)     Zaświadczenie potwierdzające aktualne zatrudnienie.
8)     Kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, doświadczenie zawodowe itp.).
9)    Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (Załącznik Nr 3 do ogłoszenia).  

10)   Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym  (Załącznik Nr 4 do ogłoszenia).

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

VIII.    Termin i miejsce składania dokumentów:   

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy oraz jego adresem zwrotnym (imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub nr telefonu) z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie -  Pośrednik pracy stażysta”.
2. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 27 stycznia 2020 roku do godz. 13.00, w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie  przy ulicy Wyspiańskiego 7,  06-500  Mława    (pokój Nr 101, I piętro)  lub  przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, 06 - 500 Mława (liczy się data wpływu aplikacji do Urzędu). Termin uważa się za zachowany jeśli dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do sekretariatu Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do dnia 27 stycznia 2020 r. do godz. 13.00. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII.      Informacja o wyniku naboru:

Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczanie na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej bip.pup.mlawa.pl w zakładce praca/nabor-na-wolne-stanowisko-pracy.

Mława, dnia 14 stycznia 2020 r.       

 

Dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

Witold Żerański 

        
Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Załącznik Nr 2 -  Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym 

Załącznik Nr 3  -  Oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik Nr 4 - Informacja dotycząca rekrutacji w systemie internetowym

kategoria: Powiązane pliki [5]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy stażysta.pdf 2020-01-15 5.71MB pobierz plik: ogłoszenie o naborze - pośrednik pracy stażysta.pdf
pdf załącznik nr 1.pdf 2020-01-14 1.06MB pobierz plik: załącznik nr 1.pdf
pdf załącznik nr 2.pdf 2020-01-14 0.95MB pobierz plik: załącznik nr 2.pdf
pdf załącznik nr 3.pdf 2020-01-14 890.5KB pobierz plik: załącznik nr 3.pdf
pdf załącznik nr 4 pośrednik pracy stażysta.pdf 2020-01-14 1.37MB pobierz plik: załącznik nr 4 pośrednik pracy stażysta.pdf
  • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
  • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2020-01-14 14:44:14
  • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2020-01-15 12:24:44
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji: