do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Menu podmiotowe/Wykaz rejestrów

Wykaz rejestrów

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

 • Rejestr list wypłat świadczeń dla bezrobotnych.
 • Rejestr list wypłat świadczeń dla bezrobotnych przekazanych na pocztę.
 • Rejestr list wypłat dla pracowników.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o zarobkach dla pracowników.
 • Ewidencja wysłanych upomnień.
 • Ewidencja tytułów wykonawczych.
 • Rejestr zajęć komorniczych.
 • Rejestr wystawionych rachunków.

DZIAŁ ORGANIZACYJNY:

 • Rejestr własnych aktów normatywnych - zarządzenia.
 • Ewidencja wyjść służbowych pracowników.
 • Rejestr skarg i wniosków.
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
 • Rejestr przeprowadzonych kontroli wewnętrznych.
 • Rejestr delegacji.
 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Rejestr udzielonych zamówień publicznych.
 • Książka środków trwałych.
 • Rejestr wypadków w pracy.
 • Rejestr zamówień publicznych o wartości szacunkowej wyrażonej w złotych nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

DZIAŁ EWIDENCJI ŚWIADCZEŃ:

 • Rejestr osób zarejestrowanych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Rejestr osób, którym przyznano dodatek aktywizacyjny.
 • Rejestr wydanych druków Rp-7.
 • Rejestr odwołań wniesionych od wydanych decyzji.

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

POŚREDNICTWO PRACY:

 • Rejestr pracodawców z obszaru działania PUP ( elektroniczny).
 • Rejestr krajowych ofert pracy.
 • Rejestr elektroniczny ofert pracy z sieci EURES.
 • Rejestr elektroniczny ofert pracy za granicą z agencji pośrednictwa pracy.
 • Ewidencja zwolnień grupowych.
 • Ewidencja organizowanych giełd pracy.
 • Ewidencja elektroniczna kart pracodawców krajowych.
 • Ewidencja osób skierowanych w ramach ofert pracy.
 • Rejestr oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 • Ewidencja kontaktów z pracodawcami znajdujących się w ewidencji i nie znajdujących się w ewidencji.
 • Rejestr wydanych skierowań do odbywania stażu.
 • Ewidencja dłużników alimentacyjnych.
 • Rejestr wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.

DORADZTWO ZAWODOWE, KLUB PRACY:

 • Rejestr porad indywidualnych.
 • Rejestr porad grupowych.
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych indywidualnych.
 • Rejestr udzielonych informacji zawodowych grupowych.
 • Rejestr osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne.
 • Rejestr osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych.
 • Rejestr osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
 • Rejestr wydanych zaświadczeń o ukończonych szkoleniach.

DZIAŁ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I SZKOLEŃ:

 • Rejestr zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
 • Rejestr umów podpisanych w ramach robót publicznych.
 • Rejestr porozumień zawartych w sprawie prac społecznie użytecznych.
 • Rejestr umów- staż (finansowanych z Funduszu Pracy).
 • Rejestr umów- staż (finansowanych z EFS).
 • Rejestr umów w sprawie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 • Rejestr osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Rejestr wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • Rejestr wniosków o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
 • Rejestr refundacji kosztów dojazdu, zakwaterowania i opieki nad dzieckiem.

SZKOLENIA

 • Rejestr szkoleń indywidualnych i grupowych.
 • Rejestr umów o sfinansowanie studiów podyplomowych.
 • Rejestr wniosków o sfinansowanie kosztów egzaminu, uzyskania licencji i studiów podyplomowych.
 • Rejestr wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne.
 • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2018-02-02 13:00:24
 • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2018-02-12 14:45:03
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: