do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie

Zakres działania

Do zakresu działania Powiatowej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;
 • ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 • opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie - programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania;
 • składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;
 • ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 • delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy;
 • delegowanie przedstawiciela do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia,

Powiatowe Rady Rynku Pracy opiniują programy specjalne, w tym:

 1. celowość ich realizacji w ramach posiadanych kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań realizowanych przez samorząd powiatu, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem, kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, z podaniem mierników i trybu dokonania oceny,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych.
  W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu:
  • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;
  • terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno - Gospodarczych;
  • społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;
  • jednostek samorządu terytorialnego;
  • organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków Powiatowej Rady Rynku Pracy powołuje starosta.

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

 • na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
 • z inicjatywy starosty, po zaciągnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja rady rynku pracy trwa 4 lata.

 • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
 • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2018-02-01 10:07:30
 • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2018-02-01 10:10:59
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji: