do góry
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie
Strona główna/Menu podmiotowe/Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257).

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 Nr 5 poz. 46).

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 1764).

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony.

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mławie dokonywane jest zgodnie z  obowiązującym Zarządzenie Nr 27/2012 dyrektora PUP w Mlawie z dnia 05.11.2012r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w PUP w Mławie.

Sprawy wpływające do Powiatowego Urzędu Pracy są ewidencjonowane przez Sekretariat w wersji papierowej i elektronicznej, a następnie pismo zostaje skierowane do Dyrektora, który dekretuje je - wskazując na pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.

Powiatowy Urząd Pracy rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.

Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronie danych teleadresowych.

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Działach/Referatach Powiatowego Urzędu Pracy, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), roztrzygnięcie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

  • Podmiot udostępniający informację:Powiatowy Urząd Pracy w Mławie
  • Pierwsza publikacja:Bińkiewicz Oktawian2018-02-01 09:52:52
  • Aktualizacja publikacji:Bińkiewicz Oktawian2018-02-01 15:48:23
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji: